skip to Main Content

Wat wij doen

Enter Here begeleidt gemeenten, bedrijven en organisaties bij het aanpassen van gebouwen en openbare ruimtes om deze geschikt te maken voor alle mensen die ze willen gebruiken. Daarmee dragen wij bij aan een werk- en verblijfsomgeving die iedereen gelijke kansen en keuzevrijheid geeft, ongeacht de achtergrond, levensovertuiging of beperking.

De begeleiding van Enter Here bestaat uit een getrapte opzet: van inzichten in wat een inclusieve (werk)omgeving inhoudt, via een actieworkshop om de eigen gebouwde omgeving onder de loep te nemen, tot de strategische agenda die leidt tot daadwerkelijke investeringen.

Producten

Enter Here heeft negen producten. Zo kan jouw organisatie aan de slag met inclusiviteit in de gebouwde omgeving. Ze zijn alle negen los of samen te gebruiken. We besteden veel tijd en aandacht om de producten voor jouw situatie effectief te maken voor een transparante prijs. Met een eigen D&I Team is het effect groter en duurzaam.

Inspiratiebijeenkomst

Je vraagt je af hoe een inclusieve omgeving jouw organisatie kan helpen.

Enter Here verzorgt inspirerende bijeenkomsten waar wij onze kennis over de inclusieve werk- en verblijfsomgeving delen. Onze inspiratiebijeenkomst is een goede kennismaking met de thema’s diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. De bijeenkomst is bijvoorbeeld in te passen in jouw teambijeenkomst of heisessie. We maken jouw teamleden en collega’s vertrouwd om de eerste stappen te zetten.

Een bijeenkomst duurt 30 tot 90 minuten, vanaf € 900,- per groep.

Actieworkshop

Voor medewerkers werkomgeving vastgoed en facilitair
Je wilt je eigen gebouw door de bril van anderen leren kennen. Je wilt het nog beter maken juist voor iedereen op elk moment. De actieworkshop inclusieve gebouwen van Enter Here is een ontdekkingstocht door jullie eigen gebouw. Deelnemers krijgen ter voorbereiding een opdracht die zich richt op de toegankelijkheid, routing, inrichting en beleving in je eigen gebouw.

Voor gemeentemedewerkers vastgoed en sociaal
Je wilt inzicht in hoe mensen hun woonomgeving en buurt ervaren. Je wilt met een frisse blik ontdekken welke voorzieningen er zijn. De actieworkshop wijkvoorzieningen van Enter Here is een ontdekkingstocht door je eigen wijk. Wij brengen samen een wijk in jouw gemeente in kaart. Deelnemers gaan door een rollenspel de wijk ervaren, welke keuzes je hebt, waar je je prettig voelt en welke barrières er zijn?

Enter Here helpt in deze workshop jouw bewustwording te vergroten. We maken oncomfortabele onderwerpen en de natuurlijke weerstand bespreekbaar. We maken een verslag met vijf thema’s waar jouw organisatie mee verder kan. De workshop kost een dagdeel, vanaf € 1.800,- per groep van acht tot vijftien deelnemers

Strategische agenda

Je bent al bezig met inclusieve initiatieven, maar er is behoefte aan het borgen van losse inzichten, ambities en dilemma’s om het gebouw te verbeteren.

Enter Here analyseert jullie bestaande beleid door interviews, case studies en observaties met ervaringsdeskundigen. We stellen een strategische agenda op met resultaten tot nu toe, jullie (hoge) standaard en vervolgstappen. Het geeft houvast bij beslissingen over het gebouw die rekening houden met iedere gebruiker.

De doorlooptijd hangt af van jullie organisatie, kosten vanaf
€ 9.500,-

Pilot

Je wilt meteen aan de slag, resultaat zien en ervaring opdoen in jouw gebouw.

Enter Here begeleidt jullie om een duidelijke verbetering te vinden in je gebouw en dit op kleinere schaal uit te voeren. Daarvoor zoeken we ervaringsdeskundigen die een belangrijke stem krijgen. We monitoren de uitkomst gedurende enkele maanden. Een pilot levert een zichtbare verbetering die daarna op grotere schaal is door te voeren. Zo kun je leren van de praktijk. Een pilot vraagt maatwerk.

Plan een verkennend gesprek met Enter Here, vanaf € 16.500,-

D&I Team

Er is behoefte aan intensieve participatie van experts en ervaringsdeskundigen.

Enter Here zet een D&I team op dat bestaat uit belangengroepen en mensen die minder gezien en gehoord worden. We begeleiden het team een jaar lang. We coachen jouw collega’s hoe ze open staan voor constructief samenwerken met dit team. Dat is best een verandering voor velen. Het resultaat is een D&I team met een duidelijke structuur, een heldere status en kennis van zaken en collega’s die goed om kunnen gaan met co-creatie en participatie. Een D&I team wordt een continue proces.

Enter Here zet een D&I team op voor € 16.500,- en begeleidt het proces een jaar vanaf € 9.900,-

D&I Scan gebouw

Je bent benieuwd hoe jouw gebouw beleefd wordt door verschillende mensen. Je staat open voor nieuwe inzichten uit een breed palet van diversiteit en inclusie.

Enter Here bezoekt met een team D&I experts en ervaringsdeskundigen jouw gebouw. Zij gaan in gesprek met gebruikers en onderzoeken het gebouw op de 7 basisvoorwaarden (zie whitepaper). Het heeft veel impact als jullie zelf ook mensen inzetten met ons team samen. Het resultaat is een breed inzicht waar jullie gebouw kan verbeteren.

Enter Here organiseert binnen 30 dagen een scan presenteert de resultaten, vanaf € 22.000,-

Plug-In

Je hebt een goed PvE, een kadernota of aanbestedingsleidraad voor nieuwbouw of renovatie, maar het thema D&I ontbreekt. Het is lastig om de aanwezige kennis in de praktijk te realiseren.

Enter Here ontwikkelt met jou een plug-in met de basisvoorwaarden voor een inclusief gebouw. Je daagt de experts en professionals waarmee je werkt, je collega’s en de partijen in de markt uit om een inclusief gebouw te leveren. Hoe gaan we dat doen? Hoe beoordeel je of het goed is?

Het ontwikkelen van een plug-in duurt gemiddeld 30 dagen, vanaf € 12.000,-

Game

Je wilt betere relaties en samenwerkingen met een meer gelijkwaardigheid bereiken. Je ziet in dat inclusie continu aandacht en verbetering vraagt van iedereen.

Enter Here organiseert dat je online met honderden mensen aan de slag kunt met thema’s als discriminatie, gendergelijkheid en meer. Het draagt bij aan een organisatie waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. In de game gaan mensen echt aan de slag.

30 minuten per week, gemiddeld 6 weken per game, vanaf € 50.000,- per game.

D&I Leergang

Er is binnen jouw organisatie behoefte om te leren in het thema D&I.

Enter Here geeft losse trainingen en ondersteuning. We hebben een leergang ontwikkeld van vijf modules. Je ontwikkelt kennis over het thema, je gaat aan de slag met je eigen onderbewuste beelden, je zoekt verbeteringen in jullie gebouw(en) en je leert over participatie en co-creatie met ervaringsdeskundigen. Enter Here heeft ook modules speciaal voor ervaringsdeskundigen. Jouw team is altijd op de hoogte van de laatste kennis rond het thema D&I en is in staat dilemma’s rond dit thema te adresseren.

Een Leergang is maatwerk of een continue abonnement op jaarlijkse modules. Het kost vanaf 750,- per persoon/jaar.

Vragen en antwoorden

Mensen die werken voor bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie voorstaan zijn gelukkiger. Medewerkers die gelukkiger zijn, functioneren beter en dit leidt meestal tot betere bedrijfsresultaten.

Enkele onderzoeken:

 • ‘Organisaties met een duidelijke missie rond gendergelijkheid en etnische diversiteit realiseren tot 33% meer resultaten en winst’ (2019, R. Williams)
 • ‘Boardmembers met een grote diversiteit zijn meer geneigd om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor’ (2018 McKinsey)
 • ‘Klanten en investeerders zoeken naar diverse en inclusieve bedrijven, ze waarderen dit en zijn sneller geneigd te investeren in een duurzame relatie’
(2019, R. Greenfield in Bloomberg News)
 • ‘Organisaties die diversiteit en inclusie negeren, lopen risico op discriminatie, onverantwoord gedrag, hoge uitstroom van medewerkers en fraude’
(2019, US Equal Employment Opportunity Commission)

In veel bedrijven en organisaties is de groep minderheden samen groter dan de dominante groep. Dit wordt steeds bepalender voor de ontwikkeling van een organisatie die diversiteit en inclusie omarmt. Als een bedrijf of organisatie diverser wordt en inclusief wil zijn, moet ook daar serieuze aandacht komen voor de fysieke werkomgeving. Dit is logischerwijs een belangrijke verantwoordelijkheid van het FM.

Het is goed om je de volgende vragen te stellen:

 • Hoe staat het team van het FM tegenover diversiteit en gelijkheid?
 • Weet je hoe de medewerkers inclusie in de fysieke werkomgeving ervaren, ga je met hen in gesprek?
 • Kunnen HRM en FM op dit vlak samen optrekken en hoe dan?
 • Waar moet een veilige en gezonde inclusieve werkomgeving aan voldoen en hoe bereik je dat?
 • NEN, Toegankelijkheid 1814, Arbo, ITS, WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL zijn allemaal labels op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid, maar hoe zet je die in voor inclusiviteit?

Enter Here helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en begeleidt het FM bij het opstellen van een strategische agenda.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Voor implementatie en verankering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving is continuïteit in de aanpak een vereiste. Enter Here adviseert daarom inclusie vast te leggen in een strategische agenda voor de gebouwde omgeving.
Verankering van diversiteit en inclusie past goed in certificeringen als WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL.

Denk daarnaast aan de volgende punten:

 • Gebruik het maturity model van je FM-organisatie om dialogen over diversiteit en inclusie te initiëren.
 • Pas de WELL Building Standard voor bedrijfsgebouwen toe bij elke innovatie.
 • Stel een uitvoerende inclusiviteitsagenda voor specifiek gemeentelijke gebouwen op en voer die uit.
 • Zorg voor een constante dialoog om de verschillende ‘behoefte benoemende indicatoren’ te stroomlijnen en om te zetten in certificering.

 

Enter Here ondersteunt bij de verankering van de inclusieve fysieke (werk)omgeving en adviseert in de keuze van passende certificeringstrajecten. Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Inclusie in de gebouwde omgeving is een onderwerp waar vooral over wordt gesproken; harde wet- en regelgeving is er echter nog weinig. Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen bestaat wel regelgeving die (interieur)architecten behoren toe te passen (Bouwbesluit, NEN 1814, Arbo, ITS). De praktijk laat echter zien dat de gebruikers deze gebouwen vervolgens niet altijd als optimaal toegankelijk of als beter bruikbaar ervaren.
Enter Here ziet het als een van zijn taken om architecten te ondersteunen in een effectievere toepassing van de regelgeving. Daarnaast adviseren wij ook om indexen als de NEx, de Monitor Brede Welvaart en de Happy Planet Index toe te passen.

Voor kantoorgebouwen bestaan er labels en certificaten om de kwaliteit, energieprestatie of duurzaamheid van het gebouw te beoordelen. De certificering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving staat nog in de kinderschoenen. De WELL Building Standard is in deze de meest toonaangevende. Het stelt weliswaar geen harde eisen, maar het certificaat beoordeelt onder meer de noodzakelijke samenhang tussen het FM en HRM om inclusie vorm te geven in de gebouwde omgeving.
Andere certificeermethodes als BREEAM-NL en B Corp ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de inclusieve fysieke (werk)omgeving.
Om inclusie en gelijkheid te kunnen waarborgen binnen de thema’s duurzaam en gezond bouwen is aandacht voor diversiteit een vereiste.
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Nederlandse ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN-Verdrag omvat alle soorten handicaps die mensen in elke levensfase kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Een van de onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen, inclusief bijvoorbeeld het openbaar vervoer, parkeergarages en openbare toiletten voor iedereen.
Lang niet alle gemeenten hebben zo’n agenda en als ze al zijn opgesteld, ontbreekt het meestal aan concrete, praktische toepasbaarheid.

Enter Here heeft ervaring in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s voor de Lokale Inclusie Agenda
met passende certificeringstrajecten.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Om tot een inclusieve (werk)omgeving te komen, is tijd nodig. Het onderwerp is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onder de begeleiding van Enter Here open je het gesprek over de inclusieve fysieke (werk)omgeving binnen jouw team, met andere afdelingen en met de directie of het bestuur.

Enter Here organiseert inspiratiebijeenkomsten om kennis over de inclusieve (werk)omgeving te delen. We nemen vervolgens jouw collega’s mee in onze actieworkshop, en we stellen een strategische agenda op. Daarnaast is het altijd mogelijk om een aanpak op maat te krijgen.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

De oprichters van Enter Here, Daan Schipper en Marco Sotthewes, hebben ruim twintig jaar ervaring in het domein van de gebouwde (werk)omgeving, met name als het gaat over hoe mensen functioneren in gebouwen.
Daan, met zijn achtergrond als interieurarchitect en workplace consultant, weet hoe je verschillende ideeën kunt verbinden. Hij kan als geen ander architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving ondersteunen bij het ontwerpen vanuit diversiteit en inclusie.
Marco kent als planoloog en vastgoedstrateeg de actualiteit op zowel het bestuurlijk niveau als bij de uitvoerende afdelingen. Hij helpt organisaties om diversiteit en inclusie te verankeren in hun strategie om zo ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing.

Enter Here weet dat regelgevende instituten bij het veranderen van de fysieke (werk)omgeving een belangrijke rol spelen. Wij beschikken over brede kennis in de regelgeving die inclusiviteit en diversiteit mogelijk maakt, of juist dwarsboomt. Wij dragen deze kennis graag uit.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Knop download onze whitepaper
Back To Top