skip to Main Content

Vrouwen-quotum alleen maakt je organisatie niet inclusief

Geschreven door
Marco Sotthewes

De EU heeft na tien jaar overleg en onderhandeling het vrouwenquotum voor de bedrijfstop bepaald die in 2023 ingaat. In Nederland zal er niet veel door veranderen, ons landelijke quotum geldt sinds 1 januari 2022. De Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet voor een derde uit vrouwen bestaan. Grote bedrijven moeten concrete doelen stellen voor een evenwichtigere verdeling van vrouwen en mannen in de top en daaronder. Er zijn echter nog weinig bedrijven die het quotum halen, dus er moet nog veel gebeuren.

Eigenlijk zou zo’n quotum niet nodig moeten zijn voor bedrijven die een afspiegeling van de samenleving willen zijn. Het quotum heeft nog een ander belangrijk doel, het agendeert namelijk de ondervertegenwoordiging van groepen mensen met een ander gender, geloofsovertuiging, migratieachtergrond of een beperking. Groepen mensen die als minderheid vaak over het hoofd worden gezien binnen je organisatie, of nog niet eens in beeld zijn, simpelweg omdat ze niet bij je werken. De werkomgeving kan meer dan de meesten denken een positieve bijdrage leveren aan keuzevrijheid, gelijkheid en inclusie. Het kan drempels wegnemen en barrières slechten.

Diversiteit omhoog graag

Een vrouwenquotum, zorgt voor meer diversiteit in de boardroom, maar het zegt nog niets over de intrinsieke waardes in die boardroom over gelijkheid en inclusie. Als het een intrinsieke motivatie is van een bedrijf of organisatie om inclusie te bevorderen, dan gaat dat over boardroom dynamiek. Je omarmt een veilige omgeving waarin ieders beeld, standpunt en onderbuikgevoel ertoe doet, gehoord wordt en afgewogen. En waar de leiding van het bedrijf ook stilstaat bij beelden en geluiden die nu nog niet vertegenwoordigd zijn. Steeds meer bedrijven omarmen dit. Ze organiseren ontwikkelprogramma’s voor inclusief leiderschap en trainen teams hoe met elkaar om te gaan en elkaars verschillen te omarmen. De werkomgeving kan daar overtuigender in bijdragen in individuele keuzemogelijkheden, autonomie en veiligheid.

Hard bewijs

Dat diverse bedrijven ook innovatiever zijn, meer mensen binden om langer te blijven werken en zelfs hogere bedrijfsresultaten worden gehaald, is inmiddels in meerdere onderzoeken bewezen. Zo onderzocht Mc Kinsey al in 2018 dat directies met een grote diversiteit meer geneigd zijn om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor. Deze directies staan open voor afwijkende beelden. Dat leidt vaker tot verrassende suggesties, sprankelende ideeën en innovatieve oplossingen. Als je als top in staat bent om deze te ondersteunen, dan leidt meer diversiteit tot meer inclusie en plukt je bedrijf daar de vruchten van.

De werkomgeving ondersteunt

De werkomgeving doet ertoe. Het kan ondersteunen om iedereen gelijke keuzes en autonomie te geven, maar het kan ook barrières opwerpen als je er onvoldoende bij stilstaat. Een team wordt niet zomaar creatief door ze in een oranje kamer met skippyballen te zetten. Onze overtuiging is dat een goed voorbereide werkomgeving een enorme bijdrage kan leveren. Over de relatie tussen de omgeving en inclusie is nog maar weinig bekend. Enter Here onderzoekt dit thema. Wil jij meer weten, benader ons voor een inspiratiebijeenkomst.

Vragen en antwoorden

Mensen die werken voor bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie voorstaan zijn gelukkiger. Medewerkers die gelukkiger zijn, functioneren beter en dit leidt meestal tot betere bedrijfsresultaten.

Enkele onderzoeken:

 • ‘Organisaties met een duidelijke missie rond gendergelijkheid en etnische diversiteit realiseren tot 33% meer resultaten en winst’ (2019, R. Williams)
 • ‘Boardmembers met een grote diversiteit zijn meer geneigd om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor’ (2018 McKinsey)
 • ‘Klanten en investeerders zoeken naar diverse en inclusieve bedrijven, ze waarderen dit en zijn sneller geneigd te investeren in een duurzame relatie’
(2019, R. Greenfield in Bloomberg News)
 • ‘Organisaties die diversiteit en inclusie negeren, lopen risico op discriminatie, onverantwoord gedrag, hoge uitstroom van medewerkers en fraude’
(2019, US Equal Employment Opportunity Commission)

In veel bedrijven en organisaties is de groep minderheden samen groter dan de dominante groep. Dit wordt steeds bepalender voor de ontwikkeling van een organisatie die diversiteit en inclusie omarmt. Als een bedrijf of organisatie diverser wordt en inclusief wil zijn, moet ook daar serieuze aandacht komen voor de fysieke werkomgeving. Dit is logischerwijs een belangrijke verantwoordelijkheid van het FM.

Het is goed om je de volgende vragen te stellen:

 • Hoe staat het team van het FM tegenover diversiteit en gelijkheid?
 • Weet je hoe de medewerkers inclusie in de fysieke werkomgeving ervaren, ga je met hen in gesprek?
 • Kunnen HRM en FM op dit vlak samen optrekken en hoe dan?
 • Waar moet een veilige en gezonde inclusieve werkomgeving aan voldoen en hoe bereik je dat?
 • NEN, Toegankelijkheid 1814, Arbo, ITS, WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL zijn allemaal labels op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid, maar hoe zet je die in voor inclusiviteit?

Enter Here helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en begeleidt het FM bij het opstellen van een strategische agenda.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Voor implementatie en verankering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving is continuïteit in de aanpak een vereiste. Enter Here adviseert daarom inclusie vast te leggen in een strategische agenda voor de gebouwde omgeving.
Verankering van diversiteit en inclusie past goed in certificeringen als WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL.

Denk daarnaast aan de volgende punten:

 • Gebruik het maturity model van je FM-organisatie om dialogen over diversiteit en inclusie te initiëren.
 • Pas de WELL Building Standard voor bedrijfsgebouwen toe bij elke innovatie.
 • Stel een uitvoerende inclusiviteitsagenda voor specifiek gemeentelijke gebouwen op en voer die uit.
 • Zorg voor een constante dialoog om de verschillende ‘behoefte benoemende indicatoren’ te stroomlijnen en om te zetten in certificering.

 

Enter Here ondersteunt bij de verankering van de inclusieve fysieke (werk)omgeving en adviseert in de keuze van passende certificeringstrajecten. Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Inclusie in de gebouwde omgeving is een onderwerp waar vooral over wordt gesproken; harde wet- en regelgeving is er echter nog weinig. Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen bestaat wel regelgeving die (interieur)architecten behoren toe te passen (Bouwbesluit, NEN 1814, Arbo, ITS). De praktijk laat echter zien dat de gebruikers deze gebouwen vervolgens niet altijd als optimaal toegankelijk of als beter bruikbaar ervaren.
Enter Here ziet het als een van zijn taken om architecten te ondersteunen in een effectievere toepassing van de regelgeving. Daarnaast adviseren wij ook om indexen als de NEx, de Monitor Brede Welvaart en de Happy Planet Index toe te passen.

Voor kantoorgebouwen bestaan er labels en certificaten om de kwaliteit, energieprestatie of duurzaamheid van het gebouw te beoordelen. De certificering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving staat nog in de kinderschoenen. De WELL Building Standard is in deze de meest toonaangevende. Het stelt weliswaar geen harde eisen, maar het certificaat beoordeelt onder meer de noodzakelijke samenhang tussen het FM en HRM om inclusie vorm te geven in de gebouwde omgeving.
Andere certificeermethodes als BREEAM-NL en B Corp ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de inclusieve fysieke (werk)omgeving.
Om inclusie en gelijkheid te kunnen waarborgen binnen de thema’s duurzaam en gezond bouwen is aandacht voor diversiteit een vereiste.
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Nederlandse ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN-Verdrag omvat alle soorten handicaps die mensen in elke levensfase kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Een van de onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen, inclusief bijvoorbeeld het openbaar vervoer, parkeergarages en openbare toiletten voor iedereen.
Lang niet alle gemeenten hebben zo’n agenda en als ze al zijn opgesteld, ontbreekt het meestal aan concrete, praktische toepasbaarheid.

Enter Here heeft ervaring in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s voor de Lokale Inclusie Agenda
met passende certificeringstrajecten.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Om tot een inclusieve (werk)omgeving te komen, is tijd nodig. Het onderwerp is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onder de begeleiding van Enter Here open je het gesprek over de inclusieve fysieke (werk)omgeving binnen jouw team, met andere afdelingen en met de directie of het bestuur.

Enter Here organiseert inspiratiebijeenkomsten om kennis over de inclusieve (werk)omgeving te delen. We nemen vervolgens jouw collega’s mee in onze actieworkshop, en we stellen een strategische agenda op. Daarnaast is het altijd mogelijk om een aanpak op maat te krijgen.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

De oprichters van Enter Here, Daan Schipper en Marco Sotthewes, hebben ruim twintig jaar ervaring in het domein van de gebouwde (werk)omgeving, met name als het gaat over hoe mensen functioneren in gebouwen.
Daan, met zijn achtergrond als interieurarchitect en workplace consultant, weet hoe je verschillende ideeën kunt verbinden. Hij kan als geen ander architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving ondersteunen bij het ontwerpen vanuit diversiteit en inclusie.
Marco kent als planoloog en vastgoedstrateeg de actualiteit op zowel het bestuurlijk niveau als bij de uitvoerende afdelingen. Hij helpt organisaties om diversiteit en inclusie te verankeren in hun strategie om zo ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing.

Enter Here weet dat regelgevende instituten bij het veranderen van de fysieke (werk)omgeving een belangrijke rol spelen. Wij beschikken over brede kennis in de regelgeving die inclusiviteit en diversiteit mogelijk maakt, of juist dwarsboomt. Wij dragen deze kennis graag uit.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Knop download onze whitepaper
Back To Top