skip to Main Content

Inclusieve in je missie is geen doel op zich

Geschreven door
Marco Sotthewes

Aandeelhouders, medewerkers en klanten verwachten steeds vaker positieve impact van bedrijven en willen duidelijk te realiseren doelenzien. Dat begint met een aansprekende maatschappelijke missie. Maar nog meer het waarmaken van die missie, actie! Organisaties die moeite hebben maatschappelijke taken te vervullen, ervaren een discrepantie tussen hun missie en de dagelijkse praktijk. Efficiency, kosten en bedrijfsvoering overvleugelen daarbij de maatschappelijke en sociale doelen in de missie. Dat is een gemiste kans vinden wij. 

Problemen en crisismanagement  

De effecten van de coronapandemie, materiaal schaarste, personeelstekort en de hoge inflatie beheersen de gesprekken in veel boardrooms. Het is begrijpelijk dat er nu geen ruimte of noodzaak gevoeld wordt om maatschappelijke missies te versterken en verder vorm te geven. Toch lijkt ons dit juist het moment daarvoor. Meer aandacht voor complexe thema’s als duurzaamheid, diversiteit en inclusie bieden vooral voordelen bij het versterken van de bedrijfsvoering.  

Strategische ambities stapelen  

Nog een strategisch thema zoals inclusie erbij op uw bord leidt af van urgente zaken, kunt u denken. Deels is dat zo, op korte termijn moet u ruimte maken om diversiteit en inclusie ‘op de agenda’ te krijgen en om te luisteren naar ideeën en inzichten.  

Het is een thema dat moet vechten om aandacht en dat met een projectplan ruimte moet krijgen op de strategische jaaragenda. Dat kost wellicht meer tijd, maar zal een verrijking bieden aan de andere ambities in de boardroom. Het vormt de rode draad door thema’s als duurzame inzetbaarheid van personeel, versterken van out of the box innovatie, verbondenheid met het bedrijf en elkaar en goede werk privé balans voor iedereen.   

Steeds meer bedrijven formuleren bredere doelstellingen  

Voor een groeiende groep organisaties en bedrijven is het inmiddels een logische stap om beleid voor diversiteit en inclusie te incorporeren. Dit thema verdient voor hen continue aandacht en bestendiging door het volgen van o.a: 

ESG: Environmental, Social and Governance investing, dit is een groeiende stroming binnen de sociale beleggingswereld. Het is een middel voor investeerders om te toetsen of bedrijven bredere doelen nastreven dan alleen winst. Het aantal ESG-investeringsfondsen groeit hard. ESG

B corp: een bedrijf met het B corp label maakt naast gezonde winst ook werk van een meer inclusieve en duurzame economie. Door intrinsiek te investeren in een duurzame keten bijvoorbeeld. Het B corp certificaat vraagt hoge standaarden van het bedrijf. Er zijn nu ruim 4.000 B corps in 75 landen. Bcorporation

Global Goals: de Global Goals zijn een set van 17 verplichtingen, gemaakt door 193 wereldleiders om in 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Je ziet de Global Goals steeds vaker terug in coalitieakkoorden bij gemeentes. Gemeenten kunnen dit bijvoorbeeld goed vormgeven in hun lokale inclusiviteitsagenda. Global Goals

Sociale doelen vormen het vliegwiel voor FM 

Als je alleen naar winst en kosten blijft kijken, dan krijg je ook alleen plannen die daartoe leiden. Door een brede verankering van sociale thema’s in de bedrijfsdoelstellingen, biedt het aanknopingspunten voor de ondersteunende bedrijfsonderdelen: ICT, HRM, FM en marketing/ branding. Die pakken de handschoen wel op en zijn juist bedreven in het concreet maken van hogere doelen. Ze pakken het aan en komen met oplossingen. 

Voor Facility Management vinden wij dit het hoognodige vliegwiel om de werkomgeving gelijkwaardig, divers en inclusief te maken. Zo komt FM tot ideeën en plannen die een verrijking van de werkomgeving bieden. Die zorgen voor meer keuzevrijheid voor iedereen die er werkt of gaat werken. Sociale doelen zijn ook de opening om samen met HR de werkbeleving voor mensen die er werken beter in beeld te brengen.  

Wil je weten wat inclusie voor jouw werkomgeving kan betekenen, neem dan contact op.

Vragen en antwoorden

Mensen die werken voor bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie voorstaan zijn gelukkiger. Medewerkers die gelukkiger zijn, functioneren beter en dit leidt meestal tot betere bedrijfsresultaten.

Enkele onderzoeken:

 • ‘Organisaties met een duidelijke missie rond gendergelijkheid en etnische diversiteit realiseren tot 33% meer resultaten en winst’ (2019, R. Williams)
 • ‘Boardmembers met een grote diversiteit zijn meer geneigd om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor’ (2018 McKinsey)
 • ‘Klanten en investeerders zoeken naar diverse en inclusieve bedrijven, ze waarderen dit en zijn sneller geneigd te investeren in een duurzame relatie’
(2019, R. Greenfield in Bloomberg News)
 • ‘Organisaties die diversiteit en inclusie negeren, lopen risico op discriminatie, onverantwoord gedrag, hoge uitstroom van medewerkers en fraude’
(2019, US Equal Employment Opportunity Commission)

In veel bedrijven en organisaties is de groep minderheden samen groter dan de dominante groep. Dit wordt steeds bepalender voor de ontwikkeling van een organisatie die diversiteit en inclusie omarmt. Als een bedrijf of organisatie diverser wordt en inclusief wil zijn, moet ook daar serieuze aandacht komen voor de fysieke werkomgeving. Dit is logischerwijs een belangrijke verantwoordelijkheid van het FM.

Het is goed om je de volgende vragen te stellen:

 • Hoe staat het team van het FM tegenover diversiteit en gelijkheid?
 • Weet je hoe de medewerkers inclusie in de fysieke werkomgeving ervaren, ga je met hen in gesprek?
 • Kunnen HRM en FM op dit vlak samen optrekken en hoe dan?
 • Waar moet een veilige en gezonde inclusieve werkomgeving aan voldoen en hoe bereik je dat?
 • NEN, Toegankelijkheid 1814, Arbo, ITS, WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL zijn allemaal labels op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid, maar hoe zet je die in voor inclusiviteit?

Enter Here helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en begeleidt het FM bij het opstellen van een strategische agenda.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Voor implementatie en verankering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving is continuïteit in de aanpak een vereiste. Enter Here adviseert daarom inclusie vast te leggen in een strategische agenda voor de gebouwde omgeving.
Verankering van diversiteit en inclusie past goed in certificeringen als WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL.

Denk daarnaast aan de volgende punten:

 • Gebruik het maturity model van je FM-organisatie om dialogen over diversiteit en inclusie te initiëren.
 • Pas de WELL Building Standard voor bedrijfsgebouwen toe bij elke innovatie.
 • Stel een uitvoerende inclusiviteitsagenda voor specifiek gemeentelijke gebouwen op en voer die uit.
 • Zorg voor een constante dialoog om de verschillende ‘behoefte benoemende indicatoren’ te stroomlijnen en om te zetten in certificering.

 

Enter Here ondersteunt bij de verankering van de inclusieve fysieke (werk)omgeving en adviseert in de keuze van passende certificeringstrajecten. Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Inclusie in de gebouwde omgeving is een onderwerp waar vooral over wordt gesproken; harde wet- en regelgeving is er echter nog weinig. Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen bestaat wel regelgeving die (interieur)architecten behoren toe te passen (Bouwbesluit, NEN 1814, Arbo, ITS). De praktijk laat echter zien dat de gebruikers deze gebouwen vervolgens niet altijd als optimaal toegankelijk of als beter bruikbaar ervaren.
Enter Here ziet het als een van zijn taken om architecten te ondersteunen in een effectievere toepassing van de regelgeving. Daarnaast adviseren wij ook om indexen als de NEx, de Monitor Brede Welvaart en de Happy Planet Index toe te passen.

Voor kantoorgebouwen bestaan er labels en certificaten om de kwaliteit, energieprestatie of duurzaamheid van het gebouw te beoordelen. De certificering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving staat nog in de kinderschoenen. De WELL Building Standard is in deze de meest toonaangevende. Het stelt weliswaar geen harde eisen, maar het certificaat beoordeelt onder meer de noodzakelijke samenhang tussen het FM en HRM om inclusie vorm te geven in de gebouwde omgeving.
Andere certificeermethodes als BREEAM-NL en B Corp ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de inclusieve fysieke (werk)omgeving.
Om inclusie en gelijkheid te kunnen waarborgen binnen de thema’s duurzaam en gezond bouwen is aandacht voor diversiteit een vereiste.
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Nederlandse ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN-Verdrag omvat alle soorten handicaps die mensen in elke levensfase kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Een van de onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen, inclusief bijvoorbeeld het openbaar vervoer, parkeergarages en openbare toiletten voor iedereen.
Lang niet alle gemeenten hebben zo’n agenda en als ze al zijn opgesteld, ontbreekt het meestal aan concrete, praktische toepasbaarheid.

Enter Here heeft ervaring in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s voor de Lokale Inclusie Agenda
met passende certificeringstrajecten.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Om tot een inclusieve (werk)omgeving te komen, is tijd nodig. Het onderwerp is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onder de begeleiding van Enter Here open je het gesprek over de inclusieve fysieke (werk)omgeving binnen jouw team, met andere afdelingen en met de directie of het bestuur.

Enter Here organiseert inspiratiebijeenkomsten om kennis over de inclusieve (werk)omgeving te delen. We nemen vervolgens jouw collega’s mee in onze actieworkshop, en we stellen een strategische agenda op. Daarnaast is het altijd mogelijk om een aanpak op maat te krijgen.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

De oprichters van Enter Here, Daan Schipper en Marco Sotthewes, hebben ruim twintig jaar ervaring in het domein van de gebouwde (werk)omgeving, met name als het gaat over hoe mensen functioneren in gebouwen.
Daan, met zijn achtergrond als interieurarchitect en workplace consultant, weet hoe je verschillende ideeën kunt verbinden. Hij kan als geen ander architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving ondersteunen bij het ontwerpen vanuit diversiteit en inclusie.
Marco kent als planoloog en vastgoedstrateeg de actualiteit op zowel het bestuurlijk niveau als bij de uitvoerende afdelingen. Hij helpt organisaties om diversiteit en inclusie te verankeren in hun strategie om zo ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing.

Enter Here weet dat regelgevende instituten bij het veranderen van de fysieke (werk)omgeving een belangrijke rol spelen. Wij beschikken over brede kennis in de regelgeving die inclusiviteit en diversiteit mogelijk maakt, of juist dwarsboomt. Wij dragen deze kennis graag uit.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Knop download onze whitepaper
Back To Top