skip to Main Content

Openbare voorzieningen en de rol van de gemeente

Geschreven door
Marco Sotthewes

De afgelopen maanden hebben wij meer dan tien gemeenten gesproken over hun lokale inclusie agenda (LIA) en hoe ze daar invulling aan geven. Gemeenten zijn sinds 2016 verplicht een LIA op te stellen.

Enter Here biedt dienstverlening voor twee doelgroepen. Doelgroepen die het meeste te winnen hebben door aandacht te schenken aan de gebouwde omgeving. Lezers van onze blogs hebben over de eerste doelgroep: de werkomgeving en kantoren gelezen. In deze blog introduceren we onze tweede doelgroep: gemeentelijke voorzieningen.  

Lokale inclusie agenda 
De afgelopen maanden hebben wij meer dan tien gemeenten gesproken over hun lokale inclusie agenda (LIA) en hoe ze daar invulling aan geven. Gemeenten zijn sinds 2016 verplicht een LIA op te stellen. De VNG heeft hiervoor een duidelijke handreiking opgesteld. De oproep voor een lokale inclusieagenda komt voort uit de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag voor de gehandicapte mens in 2013.
 

Een aantal gemeenten is al aan de slag met inclusie
Sommigen hebben wel een agenda, maar geven er nog weinig concrete opvolging aan. Andere gemeenten zijn gewoon aan de slag gegaan om evenementen, openbare ruimtes en gebouwen toegankelijker te maken. Om dat inclusief aan te pakken zetten steeds meer gemeenten een inclusiepanel op. Zo’n panel bestaat uit ervaringsdeskundigen; vaak inwoners van de gemeente met een fysieke of visuele handicap. Zij kunnen goed meedenken over hoe openbare voorzieningen beter toegankelijk kunnen zijn.  

Na twee jaar onderzoek ziet Enter Here dat de gebouwde omgeving een grote impact heeft op hoe mensen zich voelen. Een goede omgeving sluit aan bij persoonlijke behoeftes op dat moment. Daar valt nog veel in te verbeteren. We zijn optimistisch over de rol die gemeenten pakken bij deze vorm van inclusie. Er zijn gedreven en deskundige ambtenaren met het onderwerp bezig. Zij bouwen expertise op over toegankelijkheid, leren steeds beter om samen met ervaringsdeskundigen plannen te ontwikkelen en weten ook aandacht en geld te krijgen om concrete aanpassingen te doen.

Op drie niveaus aan de slag met inclusie
Er is nog een grote weg is te gaan. Want 40% van de gemeenten noemt inclusie niet eens in haar coalitie- of bestuursakkoord. Zij hebben geen zichtbare ambities. Een nog groter aandeel van de gemeenten doet in de praktijk niets. We denken dat gemeenten op drie niveaus met inclusie aan de slag moeten gaan:

1. Zet inclusie breed op de agenda als rode draad voor gemeentelijke voorzieningen. Dat vraagt dat het thema breder dan alleen fysieke toegankelijkheid wordt bekeken. Het heeft een sterke link met keuzevrijheid voor verschillende gebruikers (multifunctioneel gebruik), comfort en gezondheid. 

2. Verhoog de participatie en co-creatie van ervaringsdeskundigen. Participatie kan voor de gemeente een vloek en een zucht zijn. Wil je oog hebben voor de diversiteit van alle inwoners? Dan moet je wel de participatie vergroten. Dat betekent eerst luisteren naar mensen die anders niet zo snel gehoord worden. Het VN-verdrag zegt: ‘niets over ons, zonder ons’ 

3. Daag de markt uit door diversiteit en inclusie op te nemen in ontwikkelopgaves voor gemeentelijk vastgoed en gebiedsontwikkeling. Het is een uitdaging om dit thema een goede plek te geven naast alle ambities (woningnood, klimaatadaptatie) en prioriteiten (is er wel geld en tijd voor?). Hiermee moeten stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelaars aan de slag in ontwerpopgaves en planvorming. 

Komende weken komen wij met een blogreeks waarin we deze stappen uitdiepen. Wil je met jouw gemeente de komende tijd meer doen met inclusieve leefomgeving? Volg dan de reeks blogs of neem direct contact op met ons.

Vragen en antwoorden

Mensen die werken voor bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie voorstaan zijn gelukkiger. Medewerkers die gelukkiger zijn, functioneren beter en dit leidt meestal tot betere bedrijfsresultaten.

Enkele onderzoeken:

 • ‘Organisaties met een duidelijke missie rond gendergelijkheid en etnische diversiteit realiseren tot 33% meer resultaten en winst’ (2019, R. Williams)
 • ‘Boardmembers met een grote diversiteit zijn meer geneigd om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor’ (2018 McKinsey)
 • ‘Klanten en investeerders zoeken naar diverse en inclusieve bedrijven, ze waarderen dit en zijn sneller geneigd te investeren in een duurzame relatie’
(2019, R. Greenfield in Bloomberg News)
 • ‘Organisaties die diversiteit en inclusie negeren, lopen risico op discriminatie, onverantwoord gedrag, hoge uitstroom van medewerkers en fraude’
(2019, US Equal Employment Opportunity Commission)

In veel bedrijven en organisaties is de groep minderheden samen groter dan de dominante groep. Dit wordt steeds bepalender voor de ontwikkeling van een organisatie die diversiteit en inclusie omarmt. Als een bedrijf of organisatie diverser wordt en inclusief wil zijn, moet ook daar serieuze aandacht komen voor de fysieke werkomgeving. Dit is logischerwijs een belangrijke verantwoordelijkheid van het FM.

Het is goed om je de volgende vragen te stellen:

 • Hoe staat het team van het FM tegenover diversiteit en gelijkheid?
 • Weet je hoe de medewerkers inclusie in de fysieke werkomgeving ervaren, ga je met hen in gesprek?
 • Kunnen HRM en FM op dit vlak samen optrekken en hoe dan?
 • Waar moet een veilige en gezonde inclusieve werkomgeving aan voldoen en hoe bereik je dat?
 • NEN, Toegankelijkheid 1814, Arbo, ITS, WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL zijn allemaal labels op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid, maar hoe zet je die in voor inclusiviteit?

Enter Here helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en begeleidt het FM bij het opstellen van een strategische agenda.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Voor implementatie en verankering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving is continuïteit in de aanpak een vereiste. Enter Here adviseert daarom inclusie vast te leggen in een strategische agenda voor de gebouwde omgeving.
Verankering van diversiteit en inclusie past goed in certificeringen als WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL.

Denk daarnaast aan de volgende punten:

 • Gebruik het maturity model van je FM-organisatie om dialogen over diversiteit en inclusie te initiëren.
 • Pas de WELL Building Standard voor bedrijfsgebouwen toe bij elke innovatie.
 • Stel een uitvoerende inclusiviteitsagenda voor specifiek gemeentelijke gebouwen op en voer die uit.
 • Zorg voor een constante dialoog om de verschillende ‘behoefte benoemende indicatoren’ te stroomlijnen en om te zetten in certificering.

 

Enter Here ondersteunt bij de verankering van de inclusieve fysieke (werk)omgeving en adviseert in de keuze van passende certificeringstrajecten. Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Inclusie in de gebouwde omgeving is een onderwerp waar vooral over wordt gesproken; harde wet- en regelgeving is er echter nog weinig. Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen bestaat wel regelgeving die (interieur)architecten behoren toe te passen (Bouwbesluit, NEN 1814, Arbo, ITS). De praktijk laat echter zien dat de gebruikers deze gebouwen vervolgens niet altijd als optimaal toegankelijk of als beter bruikbaar ervaren.
Enter Here ziet het als een van zijn taken om architecten te ondersteunen in een effectievere toepassing van de regelgeving. Daarnaast adviseren wij ook om indexen als de NEx, de Monitor Brede Welvaart en de Happy Planet Index toe te passen.

Voor kantoorgebouwen bestaan er labels en certificaten om de kwaliteit, energieprestatie of duurzaamheid van het gebouw te beoordelen. De certificering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving staat nog in de kinderschoenen. De WELL Building Standard is in deze de meest toonaangevende. Het stelt weliswaar geen harde eisen, maar het certificaat beoordeelt onder meer de noodzakelijke samenhang tussen het FM en HRM om inclusie vorm te geven in de gebouwde omgeving.
Andere certificeermethodes als BREEAM-NL en B Corp ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de inclusieve fysieke (werk)omgeving.
Om inclusie en gelijkheid te kunnen waarborgen binnen de thema’s duurzaam en gezond bouwen is aandacht voor diversiteit een vereiste.
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Nederlandse ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN-Verdrag omvat alle soorten handicaps die mensen in elke levensfase kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Een van de onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen, inclusief bijvoorbeeld het openbaar vervoer, parkeergarages en openbare toiletten voor iedereen.
Lang niet alle gemeenten hebben zo’n agenda en als ze al zijn opgesteld, ontbreekt het meestal aan concrete, praktische toepasbaarheid.

Enter Here heeft ervaring in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s voor de Lokale Inclusie Agenda
met passende certificeringstrajecten.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Om tot een inclusieve (werk)omgeving te komen, is tijd nodig. Het onderwerp is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onder de begeleiding van Enter Here open je het gesprek over de inclusieve fysieke (werk)omgeving binnen jouw team, met andere afdelingen en met de directie of het bestuur.

Enter Here organiseert inspiratiebijeenkomsten om kennis over de inclusieve (werk)omgeving te delen. We nemen vervolgens jouw collega’s mee in onze actieworkshop, en we stellen een strategische agenda op. Daarnaast is het altijd mogelijk om een aanpak op maat te krijgen.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

De oprichters van Enter Here, Daan Schipper en Marco Sotthewes, hebben ruim twintig jaar ervaring in het domein van de gebouwde (werk)omgeving, met name als het gaat over hoe mensen functioneren in gebouwen.
Daan, met zijn achtergrond als interieurarchitect en workplace consultant, weet hoe je verschillende ideeën kunt verbinden. Hij kan als geen ander architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving ondersteunen bij het ontwerpen vanuit diversiteit en inclusie.
Marco kent als planoloog en vastgoedstrateeg de actualiteit op zowel het bestuurlijk niveau als bij de uitvoerende afdelingen. Hij helpt organisaties om diversiteit en inclusie te verankeren in hun strategie om zo ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing.

Enter Here weet dat regelgevende instituten bij het veranderen van de fysieke (werk)omgeving een belangrijke rol spelen. Wij beschikken over brede kennis in de regelgeving die inclusiviteit en diversiteit mogelijk maakt, of juist dwarsboomt. Wij dragen deze kennis graag uit.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Knop download onze whitepaper
Back To Top